Klachtenprocedure / Inlichten

1) Een klacht dient te zijn ingediend binnen twaalf maanden te rekenen vanaf het moment waarop het voorval , waarover u zich wilt beklagen, heeft plaatsgevonden, dan wel tot uiterlijk twaalf maanden te rekenen vanaf het moment dat u redelijkerwijs van dat voorval kennis had kunnen nemen.

2) Indien u een klacht hebt, neemt u dan eerst contact op met een medewerker van de Anadolubank Nederland N.V. via deze kanalen;

  a) op telefoonnummer 020 — 5171934, 
  b) via mail naar info@anadolubank.nl
  c) middels een brief naar

Anadolubank Nederland N.V. 
De Boelelaan 7, 
1083 HJ Amsterdam.

3) Indien de klacht niet naar tevredenheid door de Anadolubank Nederland N.V. medewerker wordt opgelost, kunt u een brief rechtstreeks aan de directie van de Anadolubank Nederland N.V. richten op voornoemd adres.