en
Sparen
Sparen  ›  Veel Gestelde Vragen
Veel Gestelde Vragen Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Hoe open ik een rekening?

De Rekening kan worden geopend op naam van een natuurlijk persoon. Ter voldoening aan de Nederlandse identificatieplicht dient de eerste storting op de rekening plaats te vinden ten laste van de Tegenrekening. Tezamen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden verstrekt aan de Bank. De Bank is te allen tijde gerechtigd om, indien relevant, inlichtingen in te winnen over de Rekeninghouder bij het Bureau Krediet Registratie en EVA.

Wat is een En/Of rekening?

Rekening op naam van meerdere personen die zowel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk over de Rekening kunnen beschikken.

Wat houdt een gezamenlijke rekening in?

Indien de Rekening wordt geopend op naam van twee natuurlijke personen is er sprake van een gezamenlijke rekening, een en/of-Rekening. De Rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkanders handelingen die in verband met de Rekening worden verricht. De Rekeninghouders zijn onafhankelijk van elkander gerechtigd opdrachten aan de Bank te verstrekken in verband met de Rekening. ANADOLUBANK is te allen tijde bevoegd om opdrachten van een van beide rekeninghouders uit te voeren.

Wat is een Tegenrekening?

Eén of meerdere vooraf door de Rekeninghouder(s) aan de Bank opgegeven bank en/of girorekening(en) op naam van de Rekeninghouder(s) of, van toepassing, op naam van de wettelijke vertegenwoordiger van de Rekeninghouder bij een andere bankinstelling in Nederland.

Kan een minderjarige een rekening openen?

Indien één van de Rekeninghouders jonger dan 18 jaar en ongehuwd is, moet ten minste één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gemachtigd zijn.

Is er een minimum- en maximum inleg?

Voor zowel de Alfa Spaarrekening als de Alfa Rente-Direct Spaarrekening wordt er geen minimum gehanteerd. Voor de Alfa Deposito rekening wordt er geen minimum gehanteerd, alleen bij het openen van een deposito via het internetbankieren is er een minimum van € 1.000,- . Voor alle rekeningen wordt er maximum van € 500.000,- gehanteerd.

Hoe kan ik opnemen?

Opnames ten laste van de Alfa Spaarrekening kunnen alleen worden gedaan door middel van een girale overboeking van bedragen naar de door de Rekeninghouder(s) bij opening van de Rekening opgegeven Tegenrekening of een bankrekening bij de Bank. Alle tegenrekeningen moeten worden geïdentificeerd middels een storting ten laste van de opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet Identificatie bij financiële Dienstverlening (WID). Overboekingen naar tegenrekeningen die nog niet zijn geïdentificeerd worden niet uitgevoerd.

Zijn er opnamekosten?

Opnames ten laste van de Alfa Spaarrekening of Alfa Rente-Direct Spaarrekening zijn geen kosten aan verbonden. Voor spoedoverboekingen verrekenen wij € 7,- aan kosten.

Krijg ik een rekeningoverzicht?

Van mutaties op de rekening verstrekt de Bank rekeningafschriften, waarop de mutaties en het nieuwe saldo zijn vermeld. De rekeningoverzichten worden verzonden naar het laatst bekende adres van de Rekeninghouder.

Wanneer gaat de rente in?

Ontvangst van een bedrag via een andere bankinstelling op een Rekening wordt één werkdag na ontvangst door de Bank rentedragend. Overboekingen ten laste van de Alfa Spaarrekening naar het Alfa Deposito en andersom worden gezien als een interne overboeking en worden derhalve dezelfde werkdag rentedragend.

Hoe wordt de basisrente berekend?

Bij de renteberekening op de Rekening wordt uitgegaan van het juiste aantal dagen van de betreffende maand en wordt elk jaar op 365 dagen gesteld. Een schrikkeljaar wordt gesteld op 366 dagen.

Wanneer wordt de rente bijgeschreven?

De rente op de Alfa Spaarrekening wordt aan het begin van ieder kwartaal in januari, april, juli en oktober op de Alfa Spaarrekening bijgeschreven. De rente op de Alfa Rente-Direct Spaarrekening wordt iedere dag bijgeschreven op de Alfa Rente-Direct Spaarrekening. De rente op de Alfa Slimmer Sparen Spaarrekening wordt eenmaal jaarlijks uitgekeerd op de Alfa Slimmer Sparen Spaarrekening. De rente op de Alfa Deposito met een looptijd langer dan 2 jaar wordt jaarlijks bijgeschreven op de rente vervaldatum op uw Alfa Spaarrekening. Bij een looptijd van 18 maanden en korter wordt de rente bijgeschreven op de einddatum op uw Alfa Spaarrekening, Alfa Rente-Direct Spaarrekening of Alfa Slimmer Sparen Spaarrekening.

Kan ik altijd over mijn geld beschikken?

Bij een Alfa Spaarrekening, Alfa Rente-Direct Spaarrekening en Alfa Slimmer Sparen Spaarrekening kunt u over het hele saldo beschikken. Bij een Alfa Deposito staat het bedrag vast voor de gehele periode en kan tijdens de looptijd alleen zoals artikel 25 van onze productvoorwaarden word vermeld worden opgenomen.

Hoe kan ik mijn rekening opheffen?

Zowel de Rekeninghouder als de Bank kunnen zonder inachtneming van een opzegtermijn de Rekening beëindigen, waarna de Bank het saldo plus rente zal overmaken naar de Tegenrekening. De Rekeninghouder dient daartoe een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de Rekening in te dienen. Staat de Rekening op naam van twee Rekeninghouders dan dienen beiden de Rekening gezamenlijk op te heffen. Zolang een Alfa Deposito nog niet is vervallen kan opzegging van de rekening in principe niet geschieden.

Valt Anadolubank Nederland N.V. onder het depositogarantiestelsel?

Voor het depositogarantiestelsel geldt een maximum bedrag van € 100.000, - per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina van de Nederlandsche Bank.

Anadolubank logo
popup