en
Compliance
Compliance  ›  Privacy Verklaring
Privacy Verklaring Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Transparantie is altijd een kernwaarde geweest van Anadolubank N.V. en dit geldt ook voor hoe we uw gegevens gebruiken.

Anadolubank N.V. is als Nederlandse bank verplicht om te voldoen aan de EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat de verwerking van persoonsgegevens alleen toe als aan één of meerdere voorwaarden wordt voldaan; deze staan ​​bekend als een rechtsgrond voor verwerking. Anadolubank N.V. zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, en alleen als er een wettelijke basis is voor de verwerking die dit toelaat.

We hebben ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving aangepast, en de Privacyverklaring van Anadolubank N.V. legt uit waarom we persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we deze dienovereenkomstig verwerken, opslaan en onderhouden.

Onze privacyverklaring is bedoeld voor alle bestaande en potentiële klanten, inclusief particuliere en zakelijke klanten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie. Een breed scala aan informatie omvat persoonlijke gegevens, waaronder namen, contactgegevens, identificatienummers zoals burgerservicenummers en locatiegegevens of online-identificatiemiddelen die vaak worden aangeduid als 'cookies' bijvoorbeeld. Dit geldt zowel voor geautomatiseerde informatie als voor informatie die is opgenomen in handmatige archiveringssystemen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Voor de volgende zorgvuldig geselecteerde doeleinden hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

 • Om te beslissen al dan niet een klantrelatie met u aan te gaan;
 • Om contracten met u en andere klanten aan te gaan en te onderhouden
 • Om ervoor te zorgen dat geld kan worden betaald en ontvangen;
 • Om persoonlijke informatie te analyseren voor onderoeken of om andere veiligheidsredenen
 • Om te voldoen aan wetgeving of gerechtelijke bevelen, waaraan Anadolubank N.V. is onderworpen
Welke persoonlijke informative verzamelen wij?
 • Gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen: zoals huisadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw BSN- of belastingnummer; het nummer dat u van de overheid hebt gekregen om te identificeren wie u bent.
 • Contractuele informatie; informatie over de producten en diensten die wij aan u leveren.
 • Transactie informatie; informatie over wanneer een betaling heeft plaatsgevonden, aan wie u heeft betaald of van wie u een betaling heeft ontvangen en wat het saldo op uw rekening is.
 • Informatie verkregen uit gespreksopnames en cameratoezicht. We gebruiken deze opnames om fraude tegen te gaan, vanwege wettelijke verplichtingen of om bewijsredenen. Eveneens gebruiken we deze opnames om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om veiligheidsredenen vindt cameratoezicht plaats in en nabij ons kantoor.
 • Persoonlijke informatie; informatie over wie u bent, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, datum, geboorteland en -plaats, nationaliteit.
 • Informatie over uw financiële situatie en uw producten; denk aan bankrekeningnummers en de producten die u bij ons afneemt, informatie over uw financiële situatie, uw risicoprofiel als u belegt en loonstroken.
 • Administratieve informatie; registratienummers en administratieve rapporten.
 • Informatie die wij van andere partijen ontvangen: bijvoorbeeld gegevens uit het kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, uit openbare bronnen zoals het faillissementsregister, handelsinformatiebureaus, kranten of internet.
 • Informatie over het gebruik van onze website: apparaatgegevens (zoals apparaattype, besturingssysteem, IP-adressen). Cookies en gebruiksgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten.
 • Gegevens die wij gebruiken voor identificatie en verificatie: foto van een identiteitsbewijs.
Met wie delen we deze gegevens en waarom?

Anadolubank N.V. behandelt al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet, ook als u niet langer klant bent bij ons. Informatie delen we met niemand, tenzij:

 • We wettelijk verplicht zijn de informatie te delen. Denk hierbij aan het delen van informatie aan Toezichthoudende instanties als AFM, DNB, de belastingdienst en handhavingsinstanties zoals de politie.
 • We de informatie moeten delen in verband met een gerechtelijke procedure, om juridisch advies te verkrijgen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
 • Het delen van de gegevens vereist is om onze belangen of de belangen van iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen).
 • Je zelf toestemming geeft voor het delen van de gegevens.
 • We gegevens met andere bedrijven delen omdat zij administratieve of andere diensten namens Anadolubank uitvoeren uitvoeren. In dat geval verzekeren wij ons ervan dat deze bedrijven op dezelfde manier met gegevens omgaan als wij zelf doen.

We delen gegevens met andere bedrijven omdat zij administratieve of andere diensten verrichten namens Anadolubank Bank N.V. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens namens ons verwerkt, zorgen wij ervoor dat zij onze instructies opvolgen om uw persoonsgegevens te beschermen. Derden zijn verplicht om overeenkomsten te ondertekenen waarin zij zich verplichten om uw persoonsgegevens te beschermen en overeenkomen om de gegevens alleen te gebruiken voor het leveren van diensten aan ons die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt recht op toegang tot uw gegevens om vast te stellen waarvoor ze worden gebruikt en om de rechtmatigheid van elke verwerking te verifiëren. Alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens zullen wij u vragen uw identiteit te verifiëren om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. Mogelijk moeten we u ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw verzoek goed hebben begrepen. Om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, verzoeken wij u met een geldig identiteitsbewijs (kopie ID-kaart of paspoort) een verzoek te sturen naar onderstaand adres.

Data Protection Officer
Anadolubank Nederland N.V.
De Boelelaan 7, Officia 1
1083HJ Amsterdam Nederland

Wat zijn de rechten van u als client?

Uw persoonsgegevens worden beschermd door wettelijke rechten en de AVG geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Anadolubank N.V. gebruikt uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Uiteraard behoudt u de controle over deze informatie.

Wij wijzen u graag op uw rechten:

- Het recht om geïnformeerd te worden

Individuen of betrokkenen zoals ze in de wetgeving inzake gegevensbescherming worden genoemd, hebben het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonsgegevens. Organisaties moeten individuen bepaalde informatie verstrekken op het moment dat persoonlijke gegevens worden verzameld. In deze Privacyverklaring vindt u de informatie waar u recht op heeft en die wij u moeten verstrekken.

U kunt een verzoek doen langs elektronische weg (bijvoorbeeld via e-mail), en tenzij anders door u wordt verzocht, wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm. Wanneer u een verzoek indient, omschrijft u dan het volgende:

 • Geef eventuele aanvullende informatie die ons kan helpen om uw verzoek te beantwoorden;
 • Wat is de aanleiding voor het verzoek?
 • Op welke sort van data heeft uw verzoek betreking?

Stuur uw verzoek per email: dataprivacy@anadolubank.nl

Goed om te weten: voordat we toegang geven tot uw persoonsgegevens, vragen we u om uw identiteit te verifiëren. Op deze manier willen we u beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. Het kan zijn dat we ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw verzoek goed hebben begrepen.

- Het recht op inzage in persoonsgegevens

U hebt recht op toegang tot uw gegevens om vast te stellen waarvoor ze worden gebruikt en om de rechtmatigheid van elke verwerking te verifiëren. Alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens zullen wij u vragen uw identiteit te verifiëren om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. Mogelijk moeten we u ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw verzoek goed hebben begrepen.

- Het recht op correctie van fouten of onnauwkeurigheden

Het is belangrijk dat alle persoonlijke gegevens die we gebruiken juist, up-to-date en relevant zijn. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct zijn, heeft u te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en/of bij te werken. Als u denkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn en u wilt uw gegevens of privacy-instellingen aanpassen, neem dan contact met ons op.

- Het recht van gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf, zolang het verzoek valt binnen de persoonsgegevens die wij automatisch verwerken met uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u. Wij geven uw persoonsgegevens door voor zover dit technisch mogelijk is en in overeenstemming met de wetgeving.

- Het recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken voor een beperkte periode en onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens die door Anadolubank N.V. worden bewaard, onjuist zijn, niet rechtmatig zijn verwerkt of niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Anadolubank N.V. heeft het recht om uw persoonsgegevens op te slaan terwijl uw vraag in behandeling is.

- Het recht van bezwaar tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen, direct marketing en verwerking voor historisch onderzoek en statistische doeleinden. Als u besluit dit recht uit te oefenen, neem dan contact met ons op en wij zullen uw verzoek in overweging nemen; Het is Anadolubank N.V. wettelijk toegestaan ​​om uw gegevens te blijven verwerken als een van de volgende zaken kan worden aangetoond:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • Verwerking is vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

- Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

Bij het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie neemt Anadolubank N.V. geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen, inclusief profilering.

- Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden)

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming in en er zijn geen andere rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de gerechtvaardigde belangen van Anadolubank N.V.;
 • U vindt dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt;
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke vereisten.
- Het recht om een klacht in te dienen

Maakt u zich zorgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt? Neemt u dan eerst contact met ons met onze Data Protection Officer, dataprivacy@anadolubank.nl

U hebt ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, kunt u terecht op de website van de toezichthouder. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe bepalen wij hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoering (AVG) kent geen specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Andere wetten kunnen minimale bewaartermijnen bevatten waaraan we ons moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene administratieve verplichting voor ondernemingen (zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek), fiscale wetgeving of de wetgeving die specifiek van toepassing is op financiële ondernemingen (Wft).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren varieert. Dit kan variëren van maanden tot jaren.

Voorbeelden van bewaartermijnen bij Anadolubank Nederland N.V.

Na afloop van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Er kunnen redenen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor ons risicobeheer, om veiligheidsredenen of vanwege claims, onderzoeken of rechtszaken.

Als persoonsgegevens langer worden bewaard, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor een langere bewaartermijn noodzakelijk is.

Wanneer persoonsgegevens voor geen enkel doel meer nodig zijn en wij niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, zullen wij maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Anadolubank logo
popup